Обществени поръчки и публични покани, открити през 2014 г.
   
  "Химични анализи на проби от морска вода и седименти"
   
  Кратко описание: Предмет на поръчката е химични анализи на приоритетни вещества, специфични замърсители и общ органичен въглерод (ТОС) в повърхностни води по пунктове разположени в едномилната зона на българското черноморско крайбрежие. На част от тези пунктове се извършва и анализ на морски седименти. Срок за получаване на оферти - 07.01.2015 г. Комисията по оценка на офертите се събира и започва работа в 11:00 часа на 08.01.2015 г.
   
  1. Решение за откриване на обществената поръчка. - PDF Document
   
  2. Обявление на обществената поръчка. - PDF Document
   
  3. Документация на обществената поръчка. - PDF Document
   
  4. Документация на обществената поръчка. - Microsoft Word Document
   
  5. Разяснение №1 по документацията - PDF Document - 23.12.2014
   
  6. Протокол №1 от заседанието на комисията за провеждане на обществената поръчка - PDF Document - 22.01.2015
   
  7. Протокол №1 от заседанието на комисията за провеждане на обществената поръчка - PDF Document
   
  8. Решение за прекратяване на обществена поръчка - PDF Document
   
  9. Публикуване на Решение за прекратяване на обществена поръчка - PDF Document
   
  Доставка на водолазно оборудване с консумативи и принадлежности по проект HERAS
   
  Кратко описание: Доставка на водолазно оборудване с консумативи и принадлежности по проект HERAS – 2 (4i)-3.1-26 MIS ETC Code: 578 (Подводно Археологическо Наследство в Западната част на Черноморския шелф) по ОП ТГС Румъния-България 2007-2013, Договор № 64727/09.08.2013 г. Поръчката включва следните комплекти 1) Комуникация, осветление и целолицеви маски комплект 1; 2) Комуникация, осветление и целолицеви маски комплект 2; 3) Сухи костюми; 4) Конвенционално оборудване; 5) Леководолазни апарати; 6) Поддръжка и принадлежности; 7) Консумативи за водолазни спускания.
   
  1. Документация за участие в процедура на договаряне с обявление – PDF Document
   
  2. Решение за откриване на процедура – PDF Document
   
  3. Обявление за обществена поръчка – PDF Document
   
  4. Техническа спецификация – Microsoft Word Document
   
  5. Образец на заглавна страница на заявление за участие – Microsoft Word Document
   
  6. Образец на заглавна страница на оферта – Microsoft Word Document
   
  7. Образец на списък на документите, приложени към офертата – Microsoft Word Document
   
  8. Образец на техническо предложение – Microsoft Word Document
   
  9. Образец на ценово предложение – Microsoft Word Document
   
  10. Проект на договор – Microsoft Word Document
   
  11. Образец на декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП – Microsoft Word Document
   
  12. Образец на декларация за наличие/отсъствие на подизпълнител – Microsoft Word Document
   
  13. Образец на декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП – Microsoft Word Document
   
  14. Образец на декларация за съгласие за участие на подизпълнител – Microsoft Word Document
   
  15. Образец на банкова гаранция за участие в процедурата – Microsoft Word Document
   
  16. Образец на банкова гаранция за изпълнение на поръчката – Microsoft Word Document
   
  17. Образец на декларация за запознаване с условията на поръчката и приемане на условията в проекта на договора – Microsoft Word Document
   
  18. Образец на покана за участие в договарянето – Microsoft Word Document
   
  19. Разяснение 1 - PDF Document
   
  20. Разяснение 2 - PDF Document
   
  21. Протокол от заседание на комисия за одобряване на участници в договарянето – PDF Document
   
  22. Решение за одобрение на участници в договарянето – PDF Document
   
  23. Доклад и протоколи от заседания на комисия за оценка на офертите и договаряне – PDF Document
   
  24. Решение за определяне на изпълнител – PDF Document
   
  25. Сключен договор за изпълнение на поръчката – PDF Document
   
  26. Информация за сключен договор до АОП – PDF Document
   
  27. Информация за изпълнение на договор – PDF Document
   
  Доков ремонт на НИК "Академик"
   
  1. Решение за откриване на обществена поръчка: Доков ремонт на НИК "Академик" - PDF Document
   
  2. Обявление на обществена поръчка: Доков ремонт на НИК "Академик" - PDF Document
   
  3. Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ДОКОВ РЕМОНТ НА НИК "АКАДЕМИК" - PDF Document
   
  4. Договор за ремонт на НИК Академик.
   
  5. Банкова гаранция.
   
  6. Удостоверение от НАП.
   
  7. Удостоверения на "МТГ - Делфин" АД.
   
  8. Удостоверения на "ТОПСИ" ЕООД.
   
  9. Свидетелства за съдимост.
   
  "Химични анализи на проби от морски води" за нуждите на изпълнението на Споразумение между МОСВ и ИО-БАН № Д‑33-14/27.05.2014г.
   
  Кратко описание: Предмет на поръчката е избор на изпълнител за химични анализи на приоритетни вещества, специфични замърсители и общ органичен въглерод (ТОС) в повърхностни води по пунктове разположени в едномилната зона на българското черноморско крайбрежие. Срок за получаване на оферти - 29.08.2014 г. Комисията по оценка на офертите се събира и започва работа в 11:00 часа на 01.09.2014 г.
   
  1. Публична покана - PDF Document
   
  2. Информация към публичната покана - PDF Document
   
  3. Оферта - (Образец №1) - Microsoft Word Document
   
  4. Предлагана цена - (Образец №2) - Microsoft Word Document
   
  5. Техническо предложение - (Образец №3) - Microsoft Word Document
   
  6. Административни сведения - (Образец №4) - Microsoft Word Document
   
  7. Проекто - Договор - (Образец №5) - Microsoft Word Document
   
  8. Банкова гаранция за изпълнение - (Образец №6) - Microsoft Word Document
   
  9. Списък - декларация за опит- (Образец №7) - Microsoft Word Document
   
  10. Декларация по Чл. 47 - (Образец №8) - Microsoft Word Document
   
  11. Декларация за приемане условията на проекто-договора - (Образец №9) - Microsoft Word Document
   
  12. Декларация от членове в обединение - (Образец №10) - Microsoft Word Document
   
  13. Декларация по Чл. 56, ал.1, т.8 - (Образец №11) - Microsoft Word Document
   
  14. Декларация от подизпълнител - (Образец №12) - Microsoft Word Document
   
  15. Поръчка - спецификация - Приложение 1 - Microsoft Word Document
   
  16. Протокол за нуждите на изпълнението на Споразумение между МОСВ и ИО - БАН № Д-33-14/27.05.2014г.
   
   
 

Наемане на лодка и оборудване за мини подводница

   
  Кратко описание: Предметът на поръчката е Наемане на лодка и оборудване за мини подводница за изпълнение на целите и задачите на проект HERAS, с минимални технически характеристики, подробно описани в Техническата спецификация Приложение 1 към настоящата документация.
Лодката и оборудването са предназначени за обслужване на море на мини-подводница РС 8В и осигуряване на навигацията на мини-подводницата и безжична комуникация, между лодката и мини-подводницата. Надводната част от оборудването трябва да е свързана с лодката, а подводната част с мини подводницата. Оборудването за мини-подводницата трябва да осъществява комуникацията между лодката и мини-подводницата чрез акустични сигнали, както и да е в състояние да следи за позицията на лодката и мини-подводницата една спрямо друга.
   
  1. Решение за откриване на обществената поръчка. - PDF Document
   
  2. Обявление на обществената поръчка. - PDF Document
   
  3. Документация на обществената поръчка. - PDF Document
   
  4. Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител. - PDF Document
 
  5. Протокол за преглед на предоставените под наем лодка и оборудване. - PDF Document
   
  6. Приемопредавателен протокол за връщане на предоставената лодка и оборудване – PDF Document
   
  Доставка на гориво (газьол) и масло (моторно, хидравлично, редукторно) за
нуждите на международно плаване на НИК ”Академик”, ИО-БАН, по проект HERAS.
   
  1. Решение за откриване на процедура. - PDF Document
   
  2. Информация за сключен договор. - PDF Document
   
  3. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - PDF document
   
  Доков ремонт на НИК "Академик"
   
  1. Решение за откриване на обществена поръчка: Доков ремонт на НИК "Академик" - PDF Document
   
  2. Обявление на обществена поръчка: Доков ремонт на НИК "Академик" - PDF Document
   
  3. Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ДОКОВ РЕМОНТ НА НИК "АКАДЕМИК" - PDF Document
   
  4. Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура - PDF Document
   
  Доставка на подводна видео - и фототехника и водолазно оборудване с консумативи и принадлежности по проект HERAS.
   
  Кратко описание: Доставка на подводна видео - и фототехника и водолазно оборудване с консумативи и принадлежности по проект HERAS – 2 (4i)-3.1-26 MIS ETC Code: 578 (Подводно Археологическо Наследство в Западната част на Черноморския шелф) по ОП ТГС Румъния - България 2007 - 2013, Договор № 64727/09.08.2013 г.
Доставката се разделя на две обособени позиции:
1) Доставка на подводна видео- и фототехника с консумативи и принадлежности и 2) Доставка на водолазно оборудване с консумативи и принадлежности. Участниците в откритата процедура могат да подават оферти само за една или за всички обособени позиции.
   
  1. Документация за участие в открита процедура – PDF Document
   
  2. Решение за откриване на процедура – PDF Document
   
  3. Обявление за обществена поръчка – PDF Document
   
  4. Техническа спецификация – Microsoft Word Document
   
  5. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Образец № 1 – Microsoft Word Document
   
  6. Оферта – Образец № 1а – Microsoft Word Document
   
  7. Образец на банкова гаранция за участие – Образец № 2 – Microsoft Word Document
   
  8. Образец на банкова гаранция за изпълнение – Образец № 3 – Microsoft Word Document
   
  9. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б."а-д", ал.2, т.5 от ЗОП – Образец № 4 – Microsoft Word Document
   
  10. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1 и т.3 от ЗОП – Образец № 4а – Microsoft Word Document
   
  11. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП – Образец № 4б – Microsoft Word Document
   
  12. Декларация от членовете на обединението – Образец № 5 – Microsoft Word Document
   
  13. Декларация за участието на подизпълнители със списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, акто и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие – Образец № 6 – Microsoft Word Document
   
  14. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – Образец № 7 – Microsoft Word Document
   
  15. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – Образец № 8 – Microsoft Word Document
   
  16. Техническа оферта за изпълнение на поръчката – Образец № 9 – Microsoft Word Document
   
  17. Предлагана цена – Microsoft Word Document
   
  18. Проект на договор – Microsoft Word Document
   
  19. Разяснение № 1 по въпрос на участник - PDF Document
   
  20. Решение № 1 за прекратяване на Обществена поръчка
   
  21. Информация за сключен договор – PDF Document
   
  22. Информация за изпълнение на договор – PDF Document