О Б Я В И        З А        Р А Б О Т А
   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

   
 

 

„Втори помощник-капитан” на НИК „Академик”

Изисквания към кандидата:


1. Висше образование - степен бакалавър, специалност "Корабоводене" или средно образование и придобита трета степен на професионална квалификация по специалност "Корабоводене-морско";
2. Минимален плавателен стаж от 12 месеца в далечно плаване на длъжност "Вахтен помощник-капитан" на кораб с над 500 БТ;
3. Да притежава сертификат за "Вахтен помощник-капитан на кораб над 500 БТ";
4. Да притежава всички необходими конвенционални сертификати и медицинско свидетелство, одобрено от ИА "МА".


Постоянна заетост!

Брутно възнаграждение – от 650,00лв. до 750,00лв.

Моля, изпратете автобиографията си на e-mail: kadri@io-bas.bg!

Данните, които ни предоставяте, са лични и подлежат на защита по смисъла на ЗЗЛД.