ПРОЕКТИ

   
 
Институтът е координатор на следните по-важни международни проекти:
     
 
 

CESUM BS

- Centre for Sustainable Development and Management of the Black Sea region
- Център за устойчиво развитие и управление на Черноморския регион (5РП)

 
 

ARENA

- Регионална програма за повишаване на капацитета и изграждане на информационна мрежа с цел осъвременяване на мониторинговите и прогнозни дейности в басейна на Черно море (5РП)

 
 

ASCABOS

- Поддържаща програма за повишаване на капацитета в Черноморския регион с цел оперативен статус на океанографските услуги (6РП)

 
 

SYMNET

(Индустриална Симбиозна Мрежа за Защита на Околната Среда и Устойчиво Развитие на Черноморския Басейн), финансиран с подкрепата на Европейския Съюз, Съвместна Оперативна Програма "Черноморски басейн 2007- 2013"

 
 

MAREAS 2012 - 2014

"Черноморски съвместен регионален изследователски център за смекчаване и адаптация към въздействието на глобалните промени", финансиран от Европейската комисия - Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България, управлявана от Министерството на регионалното развитие и туризма.

 
 

     SPLASHCOS 2010 - 2013

     "Подводна праисторическа археология и      ландшафти на континенталния шелф"

 
 

MARINEGEOHAZARD

Инсталиране и въвеждане в експлоатация на основните компоненти на регионална система за ранно предупреждение от морски гео-опасности по румънско-българската черноморска крайбрежна зона.

     
     
 

През 2007 г. в Института по океанология са разработвани общо 53 проекта, финансирани от различни източници:

  • 15 проекта финансирани от бюджетна субсидия ;
  • 8 проекта допълнително финансирани по договор с фонд “Научни изследвания”;
  • 4 проекта допълнително финансирани по договор с министерства, ведомства и фирми от страната;
  • 14 проекта допълнително финансирани по договори с чужбина (вкл. ЕС, НАТО, GEF/UNDP, UNESCO и др.);
  • 5 проекта по ЕБР в рамките на междуакадемично и междуинститутско сътрудничество;
  • 7 проекта по поръчка на външни възложители, включително от чужбина

Подписан и двустранен рамков договор с JRC-Ispra, EC за прилагане на иновативни методи за изследване в областта на динамиката на планктонните ценози.

     
 

Текущи международни проекти:

 
 

COCONET

Towards COast to COast NETworks of marine protected areas (from the shore to the high and deep sea), coupled with sea-based wind energy potential (CoCoNET)

http://www.coconet-fp7.eu/

As a part of the outreach program, we have produced a 30-min documentary film on CoCoNet, directed by Roberto Rinaldi. It features Marine Protected Areas, ecosystem functioning, and offshore wind farms, with beautiful and colorful footages of both the Mediterranean and Black Sea. Please take a look and show it for various outreach and dissemination activities.

CoCoNet Documentary Film on CoCoNet Website:

CoCoNet Documentary Film on YouTube:

     
 
 

SRCSSMBSF 2011 - 2013
"Увеличаване на регионалния капацитет за осигуряване на устойчиво управление на риболова в Черно море", финансиран от Европейската комисия по Съвместна оперативна програма "Черноморски басейн 2007-2013 г.".

http://www.rmri.ro

 
  MPAs

MPAs

Развитие на индикативна екологично обоснована мрежа от Морски протежирани зони в България и Румъния

 
  Жизнен стандарт и морски екосистеми (6РП)
 
 

SESAME

Интегриран проект за Южните европейски морета: оценка и моделиране на промените в екосистемата (6РП)

 
 

THRESHOLDS

Прагови величини за устойчиво развитие -№:0039331CIES (6РП)

 
 

BLACK SEA SCENE

Black Sea Scientific Network - № 022868 , MARIS, The Netehrlands

 
  SPICOSA

SPICOSA

Science and Policy Integration for Coastal Ecosystem  assessment - No 036992, IFREMER, France

 
 

IGSP

Средиземноморско – Черноморския коридор през последните 30 000 хил. години:
Промени в морското ниво и човешката адаптация.
(IGCP – 521 ЮНЕСКО)

 
 

SIBEMA

Повишаване на научния и институционален капацитет за прилагане на европейската морска политика в черноморския район (6РП)

 

 
 

SEADATANET

Пан Европейска инфраструктура за управление на океански и морски данни (6РП)

 
 

ЕSONET

Мрежа от европейски морски обсервационни станции  (7РП ЕС)

 

 
 

ЕСООР

Европейска крайбрежна морска оперативна наблюдателна и прогностична система (6РП)

 
 

NOAH PROJECT

Древни брегови линии на Черно море и условия за човешко присъствие
ДО-02/337 НФНИ, МОМН

 
   
 

Приключили проекти през 2007 г.:

     
 

Оценка на въздействието на наземните дейности върху морската и крайбрежна екосистема, включително морското биоразнообразие в България”
Дог. 03/07746/AL Ecolas NV, Belgium
Контрол на еутрофизацията, рискови вещества и мерки за възстановяване на екосистемата на Черно море, Фаза-2,
Дог. Ref: SCS BG 07/02 101 UNOPS

     
 
     
  Патентна лицензионна дейност - иновации и внедряване
     
 

Учени от института притежават повече от 50 авторски свидетелства, патенти за изобретения и полезни модели. Понастоящем се подържат 11 защитни документи. Получени през 2007-2008 2 патента за изобретения и 2 удостоверения за регистриране на полезни модели. Внедрени в практиката са над 20 авторски свидетелства и патента за изобретения и полезни модели.

     
 
     
 

Институтът бе организатор на:

  • конференция NATO ARW “Sensitivity of North sea, Baltic sea and Black sea to anthropogenic and climatic changes”, 17 – 21.10.1995, Варна

  • конференция “Scientific and policy challenges toward an effective management of the marine environment in support of regional sustainable development” 12-16 October 2003, Albena

  • работна среща : „Challenges for the Black Sea operational oceanography to increase the regional environmental security“, NATO ARW Science for Peace and Security Program, 25-27 Sept, Balchik