ПРОЕКТИ

   
 
Институтът е координатор на следните по-важни международни проекти:
     
 
 

CESUM BS

- Centre for Sustainable Development and Management of the Black Sea region
- Център за устойчиво развитие и управление на Черноморския регион (5РП)

 
 

ARENA

- Регионална програма за повишаване на капацитета и изграждане на информационна мрежа с цел осъвременяване на мониторинговите и прогнозни дейности в басейна на Черно море (5РП)

 
 

ASCABOS

- Поддържаща програма за повишаване на капацитета в Черноморския регион с цел оперативен статус на океанографските услуги (6РП)

 
 

SYMNET

(Индустриална Симбиозна Мрежа за Защита на Околната Среда и Устойчиво Развитие на Черноморския Басейн), финансиран с подкрепата на Европейския Съюз, Съвместна Оперативна Програма "Черноморски басейн 2007- 2013"

 
 

MAREAS 2012 - 2014

"Черноморски съвместен регионален изследователски център за смекчаване и адаптация към въздействието на глобалните промени", финансиран от Европейската комисия - Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България, управлявана от Министерството на регионалното развитие и туризма.

 
 

     SPLASHCOS 2010 - 2013

     "Подводна праисторическа археология и      ландшафти на континенталния шелф"

 
 

MARINEGEOHAZARD

Инсталиране и въвеждане в експлоатация на основните компоненти на регионална система за ранно предупреждение от морски гео-опасности по румънско-българската черноморска крайбрежна зона.

     
     
 

През 2007 г. в Института по океанология са разработвани общо 53 проекта, финансирани от различни източници:

  • 15 проекта финансирани от бюджетна субсидия ;
  • 8 проекта допълнително финансирани по договор с фонд “Научни изследвания”;
  • 4 проекта допълнително финансирани по договор с министерства, ведомства и фирми от страната;
  • 14 проекта допълнително финансирани по договори с чужбина (вкл. ЕС, НАТО, GEF/UNDP, UNESCO и др.);
  • 5 проекта по ЕБР в рамките на междуакадемично и междуинститутско сътрудничество;
  • 7 проекта по поръчка на външни възложители, включително от чужбина

Подписан и двустранен рамков договор с JRC-Ispra, EC за прилагане на иновативни методи за изследване в областта на динамиката на планктонните ценози.

     
 

Текущи международни проекти:

 
 

COCONET

Towards COast to COast NETworks of marine protected areas (from the shore to the high and deep sea), coupled with sea-based wind energy potential (CoCoNET)

http://www.coconet-fp7.eu/

 
 

SRCSSMBSF 2011 - 2013
"Увеличаване на регионалния капацитет за осигуряване на устойчиво управление на риболова в Черно море", финансиран от Европейската комисия по Съвместна оперативна програма "Черноморски басейн 2007-2013 г.".

http://www.rmri.ro

 
  MPAs

MPAs

Развитие на индикативна екологично обоснована мрежа от Морски протежирани зони в България и Румъния

 
  Жизнен стандарт и морски екосистеми (6РП)
 
 

SESAME

Интегриран проект за Южните европейски морета: оценка и моделиране на промените в екосистемата (6РП)

 
 

THRESHOLDS

Прагови величини за устойчиво развитие -№:0039331CIES (6РП)

 
 

BLACK SEA SCENE

Black Sea Scientific Network - № 022868 , MARIS, The Netehrlands

 
  SPICOSA

SPICOSA

Science and Policy Integration for Coastal Ecosystem  assessment - No 036992, IFREMER, France

 
 

IGSP

Средиземноморско – Черноморския коридор през последните 30 000 хил. години:
Промени в морското ниво и човешката адаптация.
(IGCP – 521 ЮНЕСКО)

 
 

SIBEMA

Повишаване на научния и институционален капацитет за прилагане на европейската морска политика в черноморския район (6РП)

 

 
 

SEADATANET

Пан Европейска инфраструктура за управление на океански и морски данни (6РП)

 
 

ЕSONET

Мрежа от европейски морски обсервационни станции  (7РП ЕС)

 

 
 

ЕСООР

Европейска крайбрежна морска оперативна наблюдателна и прогностична система (6РП)

 
 

NOAH PROJECT

Древни брегови линии на Черно море и условия за човешко присъствие
ДО-02/337 НФНИ, МОМН

 
   
 

Приключили проекти през 2007 г.:

     
 

Оценка на въздействието на наземните дейности върху морската и крайбрежна екосистема, включително морското биоразнообразие в България”
Дог. 03/07746/AL Ecolas NV, Belgium
Контрол на еутрофизацията, рискови вещества и мерки за възстановяване на екосистемата на Черно море, Фаза-2,
Дог. Ref: SCS BG 07/02 101 UNOPS

     
 
     
  Патентна лицензионна дейност - иновации и внедряване
     
 

Учени от института притежават повече от 50 авторски свидетелства, патенти за изобретения и полезни модели. Понастоящем се подържат 11 защитни документи. Получени през 2007-2008 2 патента за изобретения и 2 удостоверения за регистриране на полезни модели. Внедрени в практиката са над 20 авторски свидетелства и патента за изобретения и полезни модели.

     
 
     
 

Институтът бе организатор на:

  • конференция NATO ARW “Sensitivity of North sea, Baltic sea and Black sea to anthropogenic and climatic changes”, 17 – 21.10.1995, Варна

  • конференция “Scientific and policy challenges toward an effective management of the marine environment in support of regional sustainable development” 12-16 October 2003, Albena

  • работна среща : „Challenges for the Black Sea operational oceanography to increase the regional environmental security“, NATO ARW Science for Peace and Security Program, 25-27 Sept, Balchik