Обществени поръчки и публични покани, открити през 2015 г.
   
  "Химичен анализ на проби от морски води, седименти и биота, в
изпълнение на задълженията на ИО-БАН, произтичащи от чл.171,
ал.2, т.3 от Закона за водите"
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-15-2015
Дата на създаване: 29 Декември 2015 г.
   
  Прочети повече >>
   
 

"Химичен анализ на проби от морски води, в изпълнение на Споразумение № Д 33 85/25.08.2015г. между МОСВ и ИО-БАН"

   
  Преписка идентиф. номер: ОП-14-2015
Дата на създаване: 05 Октомври 2015 г.
   
  Прочети повече >>
   
  "Доставка на хранителни продукти и консумативи за нуждите на международно плаване на НИК "Академик", в изпълнение на Споразумение № Д-33-85/25.08.2015 между МОСВ и ИО-БАН"
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-13-2015
Дата на създаване: 15 Септември 2015 г.
   
  Прочети повече >>
   
  “Достaвка на локализираща техника за целите на проект „Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)”
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-12-2015
Дата на създаване: 04 Август 2015 г.
   
  Прочети повече >>
   
  “Доставка на буксируема система от хидрофони за акустично наблюдение на морски бозайници за целите на проект „Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)”“
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-11-2015
Дата на създаване: 09 Юли 2015 г.
   
  Прочети повече >>
   
 

"Доставка на лабораторно оборудване за целите на проект "Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP). Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява по проект: "Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)" по покана BG02.02 "Подобрен мониторинг на морските води" на програма BG02 "Интегрирано управление на морските и вътрешните води", съфинасирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014, Партньорско споразумение от 21.03.2015 г. между Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна и Институт по океанология – БАН, Варна (Приложение №8 към Договор № Д-34-13/02.04.2015 г.).

   
  Преписка идентиф. номер: ОП-10-2015
Дата на създаване: 17 Юни 2015 г.
   
  Прочети повече >>
   
  "Доставка на система за подводно видеонаблюдение за целите на проект "Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)". Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява по проект: "Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)" по покана BG02.02 "Подобрен мониторинг на морските води" на програма BG02 "Интегрирано управление на морските и вътрешните води", съфинасирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014, Партньорско споразумение от 21.03.2015 г. между Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна и Институт по океанология – БАН, Варна (Приложение №8 към Договор № Д-34-13/02.04.2015 г.).
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-9-2015
Дата на създаване: 01 Юни 2015 г.
   
  Прочети повече >>
   
  “Наем на плавателен съд (риболовен кораб) за провеждане на мониторингови кампании за нуждите на ИО-БАН, гр. Варна”, в изпълнение на проект "Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)" по покана BG02.02 ”Подобрен мониторинг на морските води” на програма BG02 "Интегрирано управление на морските и вътрешните води", съфинасирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014, Партньорско споразумение от 21.03.2015 г. между Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна и Институт по океанология – БАН, Варна (Приложение № 8 към Договор № Д-34-13/02.04.2015 г.).
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-8-2015
Дата на създаване: 20 Май 2015 г.
   
  Прочети повече >>
   
 

Доставка на хранителни продукти, консумативи и технически материали за нуждите на международно плаване на НИК ”Академик”, ИО-БАН, гр.Варна, в изпълнение на проект „Подобрен мониторинг на морската вода” – IMAMO, Д-34-10/31.03.2015г., финансиран в рамките на Програми BG02 и BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

   
  Преписка идентиф. номер: ОП-7-2015
Дата на създаване: 04 Май 2015 г.
   
  Прочети повече >>
   
 

Доставка на хранителни продукти, консумативи и технически материали за нуждите на международно плаване на НИК ”Академик”, ИО-БАН, гр.Варна, в изпълнение на проект „Подобрен мониторинг на морската вода” – IMAMO, Д-34-10/31.03.2015г., финансиран в рамките на Програми BG02 и BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

   
  Преписка идентиф. номер: ОП-6-2015
Дата на създаване: 23 Април 2015 г.
   
  Прочети повече >>
   
  Доставка на гориво (газьол) и масло (моторно, хидравлично, редукторно) за нуждите на международно плаване на НИК ”Академик”, ИО-БАН, по проект IMAMO
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-5-2015
Дата на създаване: 17 Април 2015 г.
   
  Прочети повече >>
   
 

Наем на плавателни съдове за провеждане на мониторингови кампании, доставка на лабораторно оборудване и доставка на система за подводно видеонаблюдение по проект ISMEIMP

   
  Преписка идентиф. номер: ОП-4-2015
Дата на създаване: 25 Февруари 2015 г.
   
  Прочети повече >>
   
  Доставка на автономна измервателна система - MARLEN
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-3-2015
Дата на създаване: 24 Февруари 2015 г.
   
  Прочети повече >>
   
  “Химичен анализ на проби от морски води, седименти и биота“, за нуждите на
изпълнение на проект „Подобрен мониторинг на морската вода” – IMAMO,
Д-34-10/31.03.2015г., финансиран в рамките на Програмa BG02 в България по
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-2a-2015
Дата на създаване: 24 Февруари 2015 г.
   
  Прочети повече >>
   
  "Доставка на аналитична апаратура и на измервателно океанографско оборудване със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Масспектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP MS); Обособена позиция № 2: Газов хроматограф с масдетектор и хедспейс (GC MS HS); Обособена позиция № 3: Анализатор за общ органичен въглерод (TOC); Обособена позиция № 4: Поддържащо и допълнително лабораторно оборудване, стъклария и консумативи; Обособена позиция № 5: Океанографска измервателна система, за нуждите на изпълнение на проект "Подобрен мониторинг на морската вода" – IMAMO, Д-34-10/31.03.2015г., финансиран в рамките на Програма BG02 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г."
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-2-2015
Дата на създаване: 24 Февруари 2015 г.
   
  Прочети повече >>
   
  Доставка на изчислителна техника и офисоборудване по проект HERAS
   
  Преписка идентиф. номер: ОП-1-2015
Дата на създаване: 09 Януари 2015 г.
   
  Прочети повече >>