Обществени поръчки и публични покани, открити през 2012 г.
   
  ТЕРЕННА РАБОТА ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ
   
                                         Public tender - Marinegeohazard                  04.06.2012
 
Warning integrated system in real time for marine-geohazarde:
Tender_dossier.doc
www.geohazard-blacksea.eu
   
1. Purchasing data form
   
2. Tender book - Romanian
   
3. Forms - Microsofd Word Ducument  
   
4. Supply contract - Microsofd Word Ducument  
   
5. Tender Book - Microsofd Word Ducument  
   
  ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ НА ПРОБИ ОТ МОРСКА ВОДА
   
  Кратко описание: Лабораторни анализи на проби от морска вода по следните физикохимични показатели: амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, ортофосфати, общ фосфор, силикати, желязо общо, манган, сероводород и БПК5.
   
  1. Публична покана - PDF Document
   
  2. Договор образец - Microsoft Word Document
   
  3. Техническо предложение - Microsoft Word Document
   
  4. Административни сведения - Microsoft Word Document
   
  5. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - Microsoft Word Document
   
  6. Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - Microsoft Word Document
   
  7. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Microsoft Word Document
   
  8. Ценово предложение - Microsoft Word Document