Т Е К У Щ И     К О Н К У Р С И
   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС

   
 

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017-2018г.
в съответствие със Заповед № I-84/ 04.07.2017г. на Председателя на БАН,
 
Публикация на конкурса - 18 юли  2017 година, ДВ Бр. 58/18.07.2017г.


1. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята„; Докторска програма “Океанология”, редовна форма – 1бр.
Научно направление:
„Моделно изследване на хидродинамичните процеси в крайбрежната зона”


2. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята„; Докторска програма “Океанология”, редовна форма – 1бр.
Научно направление:
„Морски отпадъци”


3. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята„;
Докторска програма “Геология на океаните и моретата”, редовна форма – 1бр.
Научно направление:
„Сеизмика и неотектоника”
  

В срок от 15.08.2017г. до 13.10.2017г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116 Човешки ресурси

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Молба до директора на  Институт по океанология - БАН, Варна, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 2. Автобиография по европейски образец;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен  “магистър” с общ успех най-малко „много добър” (4.50) и приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
 8. Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Институт по океанология – БАН, Варна. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат: 
по  специалността                 от  04  до  08.12.2017 година,
по чужди езици                     от  11  до  15.12.2017 година.

Изисквания:
           
            Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

   
   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС

   
 

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2016-2017г.
в съответствие със Заповед № I-36/ 06.03.2017г. на Председателя на БАН,
 
Публикация на конкурса -  14 март  2017 година, ДВ Бр. 22/14.03.2017г.

По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята„; Докторска програма “Океанология”, задочна форма – 1бр.
  Научно направление:
„Подводен шум и енергия в морската околна среда”

В срок от 14.03.2017г. до 12.05.2017г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116 Човешки ресурси


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Молба до директора на  Институт по океанология - БАН, Варна, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 2. Автобиография по европейски образец;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен  “магистър” с общ успех най-малко „много добър” (4.50) и приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
 8. Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Институт по океанология – БАН, Варна. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат: 
по  специалността                 от  19  до  23.06.2017 година,
по чужди езици                     от  26  до  30.06.2017 година.

Изисквания:
           
            Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ

„ГЛАВЕН АСИСТЕНТ” ПО:

   
 

 Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята”; Научна специалност: „Геология на океаните и моретата”; Научно направление: „Геоложко картиране на морското дъно”   към секция „Динамика на бреговата зона”  - един бр.

В срок от 17.02.2017г. до 17.04.2017г. кандидатите
подават молба за участие в конкурсите до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116, Човешки ресурси.

Дата на обявяване на конкурса - 17 февруари 2017 година, ДВ Бр. 16/17.02.2017г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за участие в конкурса подават Молба за допускане и следните документи в 3 екземпляра на хартиен носител и 6 екземпляра на CD/DVD:

 1. Автобиография по европейски образец;
 2. Дипломa за придобита образователната и научна степен „доктор”;
 3. Медицинско свидетелство (за кандидатите, които са служители на ИО-БАН Варна, не се изисква медицинско свидетелство);
 4. Свидетeлство за съдимост (за кандидатите, които са служители на ИО-БАН Варна, не се изисква свидетелство за съдимост);
 5. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
 6. Копия на публикации, изобретения, доклади и други научни разработки. Необходимо е да бъдат представени най-малко 4 публикации, от които поне две в специализирани научни издания, извън докторантурата.

При подаване на документите всеки участник в конкурса получава въпросник (конспект) за изпита по темата на конкурса, приет от НС и утвърден от Директора на ИО – БАН Варна.

Кандидатите за главен асистент се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. Конкурсният изпит е писмен и устен и се провежда в един ден, по приет от НС и утвърден от Директора на ИО – БАН Варна, конспект.

Изпитът ще се проведе в периода: 

от 02.05.2017 до 26.05.2017 година

Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка най-малко мн. добър 4,50.

   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС

   
 

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2016-2017г.
в съответствие с Решение № 328 на Министерски съвет от 03.05.2016г.,
Заповед № I-85/ 01.07.2016г. на Председателя на БАН  

Публикация на конкурса - 15 юли 2016 година, ДВ Бр. 54/15.07.2016г.

1. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята”; Докторска програма „Геология на океаните и моретата”, редовна форма – 1бр.

Изисквания към кандидатите:

*Да са завършили образователно-квалификационна степен „магистър” в един от следните факултети: Физически факултет, Факултет по математика и информатика или Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” Факултет приложна математика и информатика на ТУ София; Геологопроучвателен факултет на МГУ „Св. Иван Рилски” София; Факултет по морски науки и екология на ТУ Варна. 

Тема: 
„Газовите хидрати в палеоделтата на р. Дунав (запаси, експлоатация и геориск).”
 


2. По Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”; Докторска програма „Екология и опазване на екосистемите”, задочна форма – 1бр.

Изисквания към кандидатите: 

*Да са завършили образователно-квалификационна степен „магистър” в един от следните факултети: Факултет по морски науки и екология, Факултет по изчислителна техника и автоматизация на ТУ Варна, Факултет по математика и информатика или Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски” Факултет по морски науки и екология на ТУ Варна. 

Тема: 
„Дефиниране на система за за управление на риска и вземане на решения при устойчивото управление на морски биологични ресурси.”

В срок от 15.08.2016г. до 14.10.2016г. кандидатите
подават молба за участие в конкурсите до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116, Човешки ресурси.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Молба до директора на Институт по океанология - БАН, Варна, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
 2. Автобиография по европейски образец;
 3. Дипломa за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с общ успех най-малко „много добър” (4.50) и приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
 8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Институт по океанология – БАН, Варна. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат: 

по специалността от 05 до 09.12.2016 година,
по чужди езици от 12 до 16.12.2016 година.

Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС

   
 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” ПО: 

 Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята”; Научна специалност: „Океанология”; Научно направление: „Палеоклиматични реконструкции на Черно море”  - един бр.

В срок от 12.04.2016г. до 12.06.2016г. кандидатите
подават молба за участие в конкурсите до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116, Човешки ресурси.

Дата на обявяване на конкурса -  12 април  2016 година, ДВ Бр. 29/12.04.2016г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за участие в конкурса подават Молба за допускане и следните документи в 3 екземпляра на хартиен носител и 6 екземпляра на CD/DVD:

 1. Молба за участие в конкурса – цитиран ДВ с обявата;
 2. Опис на документите;
 3. Автобиография по европейски образец;
 4. Дипломи за висше образование и научна степен – заверени копия;
 5. Медицинско свидетелство – (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква медицинско свидетелство);
 6. Свидетeлство за съдимост (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква свидетелство за съдимост);
 7. Удостоверение за стаж по специалността в съответната научна област;
 8. Списък на публикациите с подпис на кандидата и копия от тях. Необходимо е да бъдат представени монографичен труд или най-малко 20 публикации, от които поне 5 в списания с импакт фактор, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и за придобиване на научната степен „доктор на науките”. В поне 10 от представените публикации кандидатът трябва да е първи автор;
 9. Справка за приносите и цитиранията с подпис на кандидата;
 10. Други документи, свързани с конкурса.

Кандидатите за доцент се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. За недопуснатите кандидати се посочват мотивите за недопускането им. Възраженията на недопуснатите кандидати се приемат и разглеждат по условията и реда на Чл. 9 и Чл. 10 от ПУРПОНСЗАД в Институт по океанология – БАН – Варна.

   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС

   
 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР” ПО:
  
Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята„; Научна специалност: „Геология на океаните и моретата”; Научно направление: „Геолого-геоморфоложко картиране на морското дъно” - един бр.
 
В срок от 18.03.2016г. до 18.05.2016г. кандидатите
подават молба за участие в конкурсите до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116, Човешки ресурси.

Дата на обявяване на конкурса -  18 март  2016 година, ДВ Бр. 21/18.03.2016г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за участие в конкурса подават Молба за допускане и следните документи в 4 екземпляра на хартиен носител и 5 екземпляра на CD/DVD:

 1. Молба за участие в конкурса – цитиран ДВ с обявата;
 2. Опис на документите;
 3. Автобиография по европейски образец;
 4. Дипломи за висше образование и научна степен – заверени копия;
 5. Медицинско свидетелство – (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква медицинско свидетелство);
 6. Свидетeлство за съдимост (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква свидетелство за съдимост);
 7. Удостоверение за стаж по специалността в съответната научна област;
 8. Списък на публикациите с подпис на кандидата и копия от тях. Необходимо е да бъдат представени монографичен труд или най-малко 25 публикации, от които поне 10 в списания с импакт фактор, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор”,  за придобиване на научната степен „доктор на науките” и за заемане на академичната длъжност „доцент”. В поне 12 от представените публикации кандидатът трябва да е първи автор;
 9. Справка за приносите и цитиранията с подпис на кандидата. Необходимо е да се представи списък от най-малко 40 цитирания;
 10. Други документи, свързани с конкурса.

Кандидатите за доцент се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. За недопуснатите кандидати се посочват мотивите за недопускането им. Възраженията на недопуснатите кандидати се приемат и разглеждат по условията и реда на Чл. 9 и Чл. 10 от ПУРПОНСЗАД в Институт по океанология – БАН – Варна.

   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС

   
 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” ПО: 

 Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”; Научна специалност: „Хидробиология”; Научно направление: „Ихтиология”  - един бр.

В срок от 18.03.2016г. до 18.05.2016г. кандидатите
подават молба за участие в конкурсите до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116, Човешки ресурси.

Дата на обявяване на конкурса -  18 март  2016 година, ДВ Бр. 21/18.03.2016г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за участие в конкурса подават Молба за допускане и следните документи в 3 екземпляра на хартиен носител и 6 екземпляра на CD/DVD:

 1. Молба за участие в конкурса – цитиран ДВ с обявата;
 2. Опис на документите;
 3. Автобиография по европейски образец;
 4. Дипломи за висше образование и научна степен – заверени копия;
 5. Медицинско свидетелство – (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква медицинско свидетелство);
 6. Свидетeлство за съдимост (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква свидетелство за съдимост);
 7. Удостоверение за стаж по специалността в съответната научна област;
 8. Списък на публикациите с подпис на кандидата и копия от тях. Необходимо е да бъдат представени монографичен труд или най-малко 20 публикации, от които поне 5 в списания с импакт фактор, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и за придобиване на научната степен „доктор на науките”. В поне 10 от представените публикации кандидатът трябва да е първи автор;
 9. Справка за приносите и цитиранията с подпис на кандидата;
 10. Други документи, свързани с конкурса.

Кандидатите за доцент се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. За недопуснатите кандидати се посочват мотивите за недопускането им. Възраженията на недопуснатите кандидати се приемат и разглеждат по условията и реда на Чл. 9 и Чл. 10 от ПУРПОНСЗАД в Институт по океанология – БАН – Варна.

   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ

   
 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР” ПО:
  
Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята„; Научна специалност: „Океанология”; Научно направление: „Стратиграфия на кватернерните седименти в Черноморския регион” (стратиграфия на кватернера)  - един бр.
 
В срок от 26.02.2016г. до 26.04.2016г. кандидатите
подават молба за участие в конкурсите до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116, Човешки ресурси.

Дата на обявяване на конкурса -  26 февруари  2016 година, ДВ Бр. 16/26.02.2016г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за участие в конкурса подават Молба за допускане и следните документи в 4 екземпляра на хартиен носител и 5 екземпляра на CD/DVD:

 1. Молба за участие в конкурса – цитиран ДВ с обявата;
 2. Опис на документите;
 3. Автобиография по европейски образец;
 4. Дипломи за висше образование и научна степен – заверени копия;
 5. Медицинско свидетелство – (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква медицинско свидетелство);
 6. Свидетeлство за съдимост (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква свидетелство за съдимост);
 7. Удостоверение за стаж по специалността в съответната научна област;
 8. Списък на публикациите с подпис на кандидата и копия от тях. Необходимо е да бъдат представени монографичен труд или най-малко 25 публикации, от които поне 10 в списания с импакт фактор, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор” за придобиване на научната степен „доктор на науките” и за заемане на академичната длъжност „доцент”. В поне 12 от представените публикации кандидатът трябва да е първи автор;
 9. Справка за приносите и цитиранията с подпис на кандидата. Необходимо е да се представи списък от най-малко 40 цитирания;
 10. Други документи, свързани с конкурса.

Кандидатите за доцент се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. За недопуснатите кандидати се посочват мотивите за недопускането им. Възраженията на недопуснатите кандидати се приемат и разглеждат по условията и реда на Чл. 9 и Чл. 10 от ПУРПОНСЗАД в Институт по океанология – БАН – Варна.

   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ

   
 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ” ПО:
 

 Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.4. „Науки за земята„; Научна специалност: „Океанология”; Научно направление: „Математическо моделиране и приложение на математиката”  - един бр.

В срок от 26.02.2016г. до 26.04.2016г. кандидатите
подават молба за участие в конкурсите до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116, Човешки ресурси.

Дата на обявяване на конкурса -  26 февруари  2016 година, ДВ Бр. 16/26.02.2016г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за участие в конкурса подават Молба за допускане и следните документи в 3 екземпляра на хартиен носител и 6 екземпляра на CD/DVD:

 1. Молба за участие в конкурса – цитиран ДВ с обявата;
 2. Опис на документите;
 3. Автобиография по европейски образец;
 4. Дипломи за висше образование и научна степен – заверени копия;
 5. Медицинско свидетелство – (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква медицинско свидетелство);
 6. Свидетeлство за съдимост (за кандидатите, които са служители на ИО – БАН – Варна, не се изисква свидетелство за съдимост);
 7. Удостоверение за стаж по специалността в съответната научна област;
 8. Списък на публикациите с подпис на кандидата и копия от тях. Необходимо е да бъдат представени монографичен труд или най-малко 20 публикации, от които поне 5 в списания с импакт фактор, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и за придобиване на научната степен „доктор на науките”. В поне 10 от представените публикации кандидатът трябва да е първи автор;
 9. Справка за приносите и цитиранията с подпис на кандидата;
 10. Други документи, свързани с конкурса.

Кандидатите за доцент се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. За недопуснатите кандидати се посочват мотивите за недопускането им. Възраженията на недопуснатите кандидати се приемат и разглеждат по условията и реда на Чл. 9 и Чл. 10 от ПУРПОНСЗАД в Институт по океанология – БАН – Варна.

   
 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ

   
 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ” ПО:
 
 Област на висше образование: шифър 4. „Природни науки, Математика и Информатика”; Професионално направление: шифър 4.3. „Биологически науки”; Научна специалност: „Екология и опазване на екосистемите”; Научно направление: „Зоопланктон”  - един бр.

В срок от 26.02.2016г. до 26.04.2016г. кандидатите
подават молба за участие в конкурсите до Директора на Институт по океанология – БАН, Варна. За справки – Ул. „ Първи май” № 40, тел.: 052 / 370 486 / в. 116, Човешки ресурси.

Дата на обявяване на конкурса -  26 февруари  2016 година, ДВ Бр. 16/26.02.2016г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за участие в конкурса подават Молба за допускане и следните документи в 3 екземпляра на хартиен носител и 4 екземпляра на CD/DVD:

 1. Автобиография по европейски образец;
 2. Диплома за образователната и научна степен „доктор”;
 3. Медицинско свидетелство (за кандидатите, които са служители на ИО-БАН Варна, не се изисква медицинско свидетелство);
 4. Свидетeлство за съдимост (за кандидатите, които са служители на ИО-БАН Варна, не се изисква свидетелство за съдимост);
 5. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
 6. Копия на публикации, изобретения, доклади и други научни разработки. Необходимо е да бъдат представени най-малко 4 публикации, от които поне две в специализирани научни издания, извън докторантурата.

            При подаване на документите всеки участник в конкурса получава             въпросник (конспект) за изпита по темата на конкурса, приет от НС и             утвърден от Директора на ИО – БАН Варна.

Кандидатите за главен асистент се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. Конкурсният изпит е писмен и устен и се провежда в един ден, по приет от НС и утвърден от Директора на ИО – БАН Варна, конспект.

Изпитът ще се проведе в периода: 
от 12.05.2016 до 12.06.2016 година,
 
Изисквания:
            Успешно издържали конкурсния изпит  са кандидатите, получили оценка  най-малко мн. добър 4,50.